Walne zgromadzenie 2021Walne zgromadzenie 2021

Zawiadomienie o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie

 

Zarząd Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje za pomocą poczty elektronicznej, na dzień 15 czerwca 2021 roku na godzinę 11.30, w siedzibie spółki przy Al. Jerozolimskich 155 lok. 52 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy  od dnia od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki w osobie Elżbiety Skrzypek z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi  Rady Nadzorczej Spółki w osobie Dariusza Skrzypka z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Konrada Szczukockiego z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Sebastiana Leusa z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Szymona Liszki z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

Załączniki:

Projekty uchwał

 

Z poważaniem

Elżbieta Skrzypek

Prezes Zarządu

Informacja o wezwaniu do złożenia akcji w spółce

INFORMACJA

O WEZWANIU

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ

 

 

Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań   Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000243752  (dalej zwaną Spółką), w dniu 30  września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym  postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa,   w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.

                                                                                                 Za Spółkę

Prezes Zarządu

Elżbieta Skrzypek

Drugie wezwanie do złożenia akcji w spółce

INFORMACJA

O WEZWANIU

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ

 

Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań   Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000243752  (dalej zwaną Spółką), w dniu 30  września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym  postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa,   w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.

                                                                                                 Za Spółkę

Prezes Zarządu

Elżbieta Skrzypek

Trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce

INFORMACJA

O WEZWANIU

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ

 

Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań   Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000243752  (dalej zwaną Spółką), w dniu 30  września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym  postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa, w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.

Za Spółkę

                        Prezes Zarządu

                           Elżbieta Skrzypek

Czwarte wezwanie do złożenia akcji w spółce

INFORMACJA

O WEZWANIU

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ

 

 

Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań   Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000243752  (dalej zwaną Spółką), w dniu 30  września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym  postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa,   w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.

                                                                                                 Za Spółkę

Prezes Zarządu

Elżbieta Skrzypek

Walne zgromadzenie 2022

Zawiadomienie o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie

 

Zarząd Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje za pomocą poczty elektronicznej, na dzień 28 czerwca 2022 roku na godzinę 11.00, w siedzibie spółki przy Al. Jerozolimskich 155 lok. 52 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy  od dnia od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki w osobie Elżbiety Skrzypek z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi  Rady Nadzorczej Spółki w osobie Dariusza Skrzypka z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Sebastiana Leusa z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Szymona Liszki z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 14. Sprawy różne
 15. Wniosek Pana Sebastiana Leusa oraz podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę  i akcjonariusza Spółki – Pana Sebastiana Leusa umowy zwolnienia z długu w kwocie 14 754,80 zł (słownie: czternaście  tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery zł  i osiemdziesiąt groszy) z tytułu odsetek przeterminowanych z umowy pożyczki z dnia 02 lutego 2016r.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

Załączniki:

Projekty uchwał

Z poważaniem

Elżbieta Skrzypek

Prezes Zarządu

 

 

 

 

Walne zgromadzenie 2023

Zawiadomienie o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie

 

Zarząd Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje za pomocą poczty elektronicznej, na dzień 27 czerwca 2023 roku na godzinę 11.00, w siedzibie spółki przy Al. Jerozolimskich 155 lok. 52 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy  od dnia od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki w osobie Elżbiety Skrzypek z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi  Rady Nadzorczej Spółki w osobie Dariusza Skrzypka z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Sebastiana Leusa z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Szymona Liszki z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki  na kolejną wspólną kadencję.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem  Zarządu i  z członkiem Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

Załączniki:

Projekty uchwał

Z poważaniem

Elżbieta Skrzypek

Prezes Zarządu

Walne zgromadzenie 2024

Zawiadomienie o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie

 

Zarząd Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, („Spółka”) działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje za pomocą poczty elektronicznej, na dzień 18 czerwca 2024 roku na godzinę 13.00, w siedzibie spółki przy Al. Jerozolimskich 155 lok. 52 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy  od dnia od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki w osobie Elżbiety Skrzypek z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi  Rady Nadzorczej Spółki w osobie Dariusza Skrzypka z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Sebastiana Leusa z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Szymona Liszki z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Załączniki:

Projekty uchwał

 

Z poważaniem

Elżbieta Skrzypek

Prezes Zarządu

 

Zakres proponowanej zmiany Statutu Spółki

 

Zgodnie z przepisem art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, podaje się zakres projektowanych zmian w Statucie:

 

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 22 ust. 5 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 5:

„Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 100.000,00 zł ( sto tysięcy złotych).”

Proponowane brzmienie § 22 ust. 5:

„Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 1.000.000,00 zł jeden milion złotych).”

 

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 23 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 23:

„W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są:

a) samodzielnie Prezes Zarządu, do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości netto do 50.000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych),

b) dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości netto powyżej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).                                                                        

W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest członek Zarządu jednoosobowo.

Proponowane brzmienie § 23:

„W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są:

a) samodzielnie Prezes Zarządu, do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości netto do 150.000,00 zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

b) dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości netto powyżej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).                                                                        

W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest członek Zarządu jednoosobowo.

 

Z poważaniem

Elżbieta Skrzypek

Prezes Zarządu