Walne zgromadzenieWalne zgromadzenie

Zawiadomienie o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie

 

Zarząd Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz postanowienie § 13 ust. 4 Statutu Spółki,  zwołuje za pomocą poczty elektronicznej, na dzień 14 września 2020 roku na godzinę 11.00 , w siedzibie spółki przy Al. Jerozolimskich 155 lok. 52 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.       Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.

6.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

9.       Podjęcie uchwały o podziale zysku.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki w osobie Elżbiety Skrzypek z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi  Rady Nadzorczej Spółki w osobie  Dariusza Skrzypka z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

12.     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Konrada Szczukockiego z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

13.     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Sebastiana Leusa z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Szymona Liszki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

16.     Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki  na kolejną wspólną kadencję.

             17.     Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej      

             18.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w

                       Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Reeko Organizacja Odzysku

                       Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie.

              19.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.           

              20.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  

             21.     Sprawy różne.

             22.     Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Z poważaniem

 

Elżbieta Skrzypek

Prezes Zarządu

Projekty uchwał

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 

Walne Zgromadzenie Spółki, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ___________.

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

 

Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1.       Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.       Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.

6.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

9.       Podjęcie uchwały o podziale zysku.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki w osobie Elżbiety Skrzypek z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi  Rady Nadzorczej Spółki w osobie  Dariusza Skrzypka z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

12.     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Konrada Szczukockiego z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

13.     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Sebastiana Leusa z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Szymona Liszki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

16.     Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki  na kolejną wspólną kadencję.

  17.     Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej      

18.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą       w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Reeko Organizacja Odzysku

          Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie.

19.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.           

20.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  

21.     Sprawy różne.

22.     Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2019.

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  rok obrotowy 2019

 

  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,  zatwierdza powyższe sprawozdanie finansowe.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., rachunku zysków i strat
  za okres obrotowy  2019 r., zestawienia zmian w kapitale własnym w 2019 r., rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej.
 3. Sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie podziału zysku

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 348  § 1,  § 4   Kodeksu spółek handlowych,  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się podziału  zysku  netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. w  kwocie 284 043,20 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy złote i dwadzieścia groszy) w  następujący sposób:

 1. Kwotę 261.308,88 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,  co stanowi 104,44 zł (słownie: sto cztery złote i czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję;
 2. Kwotę 22.734,32 zł (słownie:  dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote i trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1.  Uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2019 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia niniejszej uchwały o podziale zysku.

2.  Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 września 2020 r.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu  czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Elżbiecie Skrzypek z wykonanych przez nią obowiązków w  2019 roku.

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA A

REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Skrzypek z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Konradowi Szczukockiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Leusowi z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Liszce  z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję wchodzić będzie ………. Członków.

§ 2.

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję

 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17  ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

 

§ 1

Powołać Pana/Panią .................................................... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy  lata.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

 

Działając na podstawie art. 392§ 1 Kodeksu spółek handlowych,  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Spółki za każdorazowe uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w  wysokości 2500 (słownie złotych:  dwa tysiące pięćset) złotych netto.

2. Wynagrodzenie to nie przysługuje za podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej odbywające się poza posiedzeniem Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie wskazanym na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Spółki, na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej wskazany Spółce lub gotówką  w kasie Spółki.

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach  Rady.

§ 2

Traci moc uchwała nr 10/06/2016 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 roku

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie

do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Reeko Organizacja Odzysku Opakowań  z siedzibą w Warszawie

 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Reeko Organizacji Odzysku Opakowań S.A.  z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r.  poz. 1798, Dz. U z 2020 r. poz.1086), uchwala, co następuje:

 

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  ___/09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu …………….. 2020 roku

w  sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie  § 16 ust.1 lit. e Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

 W dotychczasowym § 10 Statutu dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„ 5. Spółka nie będzie wykonywać zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaty dywidendy, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art.32810 Kodeksu spółek handlowych”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

UCHWAŁA NR  /09/2020

WALNEGO ZGROMADZENIA

REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)

w dniu                     roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający Uchwałę Nr                  /09/2020 w następującym brzmieniu:

 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

„Reeko Organizacja Odzysku Opakowań”

z siedzibą w Warszawie

(tekst jednolity)

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. [Założyciele]

 1. Stawający zawiązują jako założyciele spółkę akcyjną dalej Spółką.-----------------------------
 2. Akcjonariuszami –założycielami Spółki są: ----------------------------------------------------------

1) „PACKPROFIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Kolonowskie,         

2) Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” z siedzibą w Warszawie,                                                                                        3) Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu,----------------------------------------------------------------------------------------------

4) Mieczysław Jakubowski, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski z siedzibą w Krakowie,----------------

5) Jerzy Szczukocki, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,------------

6) Marek Brąś, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  „BRONSON” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brąś Marek z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------

7) Andrzej Liszka, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKOPARTNER”  z siedzibą w Krakowie.-----------------------------------------

 

§  2. [Podstawa prawna]

 1. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 , poz. 1037 ze zm. ), ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U.2007.90.607  z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.--------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Przedmiotem działania Spółki, jest wykonywanie wyłącznie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, oraz finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych.---------

 

§ 3. [Firma]

 1. Spółka prowadzona będzie pod nazwą Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka  Akcyjna.    

 2.  Spółka może używać skrótu nazwy firmy Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-------------------

 

§  4. [Siedziba, obszar i czas działania]

 1. Siedzibą spółki jest Warszawa.---------------------------------------------------------------------------
 2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.----------------
 3. Spółka może tworzyć i prowadzić przedstawiciela oraz oddziały, a także – uczestniczyć w innych spółkach.                                                                                                                                               
 4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.---------------------------------------------------------------

 

II. Przedmiot działania

§  5. [Przedmiot działalności]

Przedmiotem działalności Spółki jest wyłącznie działalność gospodarcza związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, oraz finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych t.j: ------------------------------------

1) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,...............

2) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ---

3) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

4)63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,       

5) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpiecznie,..

6) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,----------------------------------

7)46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,--------------------------------------------------

8)46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,---------------------------------------------

9)62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-------

10)63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,...............

11)58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,--------------------------------------------------

12)73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,----------------------------------------------------

13)70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,       

14)85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,------------------------------------------------

15)71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,---------------------------------

16)71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,---------------------------------------------

17)73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,    

18) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,----------------------------------------------------------------------------------

19)38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----------------------------------------------

20)38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----------------------

21)38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,----------------

22)38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,--------------------------------------------------------

23)94.11.Z, Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,------------------------

24)16.73.1 Reklama.------------------------------------------------------------------------------------

 

III. Kapitał Zakładowy

§  6. [Kapitał zakładowy]

1.

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 502 000,00 (dwa miliony pięćset dwa tysiące) złotych i dzieli się na:  

a. 1001 ( jeden tysiąc jeden) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 (jeden) do 1001 (tysiąc jeden), o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda;--------------------------------

b. 721 (siedemset dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii B o numerach od 1 (jeden) do 721 (siedemset dwadzieścia jeden) o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda;    

c. 780 (siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii C o numerach od 1 (jeden) do 780 (siedemset osiemdziesiąt) o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda.”.----------

 1. Spółka ma prawo emitować wyłącznie akcje imienne i nie mogą one być one zamieniane na akcje na okaziciela. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Kapitał zakładowy pokryty zostaje w całości wkładami pieniężnymi.---------------------------
 3. Wszystkie akcje pierwszej emisji (serii A) są wydawane w cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej. Akcje serii A pokryte zostają przed rejestracją spółki.-------------------------------
 4. Kapitał zakładowy nie może być obciążony w jakikolwiek sposób.------------------------------
 5. Wkłady pieniężne wnoszone przez Akcjonariuszy nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.      
 6. Spółka nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach.---------------------------------

 

§  7. [Akcje]

Akcje w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w następujący sposób: ---

 1. „PACKPROFIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Kolonowskie obejmuje 143 (sto czterdzieści trzy) akcje serii A, o numerach od 1 do 143, o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każda o łącznej wartości 143.000,00 (sto czterdzieści trzy tysiące) złotych pokrywając je wkładem pieniężnym na zasadach określonych w § 6 ust.4 Statutu,-------------------------
 2. Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” z siedzibą w Warszawie, obejmuje 143 (sto czterdzieści trzy) akcje serii A, o numerach od 144 do 286, o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każda o łącznej wartości 143.000,00 (sto czterdzieści trzy tysiące) złotych pokrywając je wkładem pieniężnym na zasadach określonych w § 6 ust.4 Statutu, --------------------------------------------------------
 3. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, obejmuje 143 (sto czterdzieści trzy) akcje serii A, o numerach od 287 do 429, o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każda o łącznej wartości 143.000,00 (sto czterdzieści trzy tysiące) złotych pokrywając je wkładem pieniężnym na zasadach określonych w § 6 ust.4 Statutu,       
 4. Mieczysław Jakubowski, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski z siedzibą w Krakowie obejmuje 143 (sto czterdzieści trzy) akcje serii A, o numerach od 430 do 572, o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każda o łącznej wartości 143.000,00 (sto czterdzieści trzy tysiące) złotych pokrywając je wkładem pieniężnym na zasadach określonych w § 6 ust.4 Statutu, ----------------------------------------------------
 5. Jerzy Szczukocki, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”JUKO” Jerzy Szczukocki z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, obejmuje 143 (sto czterdzieści trzy) akcje serii A, o numerach od 573 do 715, o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każda o łącznej wartości 143.000,00 (sto czterdzieści trzy tysiące) złotych pokrywając je wkładem pieniężnym na zasadach określonych w § 6 ust.4 Statutu, ------------------------
 6. Marek Brąś, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą -„BRONSON” Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Brąś Marek z siedzibą we Wrocławiu, obejmuje 143 (sto czterdzieści trzy) akcje serii A, o numerach od 716 do 858, o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każda o łącznej wartości 143.000,00 (sto czterdzieści trzy tysiące) złotych pokrywając je wkładem pieniężnym na zasadach określonych w § 6 ust.4 Statutu,---------------------------------------------------------
 7. Andrzej Liszka, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKOPARTNER” z siedzibą w Krakowie, obejmuje 143 (sto czterdzieści trzy) akcji serii A, o numerach 0d 859 do 1001, o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych pokrywając je wkładem pieniężnym na zasadach określonych w § 6 ust.4 Statutu. -------------------------------------

 

§  8. [Osobiste uprawnienia akcjonariuszy założycieli]

1. Osobiste uprawnienia akcjonariuszy założycieli: Każdy z akcjonariuszy założycieli posiadający, co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym jest uprawniony do delegowania do składu Rady Nadzorczej jednego jej członka. W celu skorzystania z przedmiotowego uprawnienia, Akcjonariusz składa w formie pisemnej kandydaturę osoby na członka Rady Nadzorczej, ze wskazaniem imienia i nazwiska delegowanej osoby. Kandydatury należy składać najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia do ogłoszenia zamknięcia przyjmowania kandydatur przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------

2. Akcjonariusz, uprawnienia opisane w § 8 p.1, utraci jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej delegowany przez niego członek Rady Nadzorczej zostanie odwołany przez Walne Zgromadzenie z powodu rażącego naruszania Regulaminu Rady Nadzorczej, w szczególności polegającego na niewywiązywaniu się z obowiązków nałożonych przez Regulamin. Utrata uprawnienia trwa do końca kadencji Rady Nadzorczej, w której dany członek został odwołany ze wskazanych powyżej przyczyn. --------------------

 

§  9. [Ograniczenia, co do głosu]

 1. Akcjonariuszowi, nieposiadającemu osobistego prawa powoływania i odwoływania członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, a mającemu ponad jedną piątą ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, ogranicza się prawo głosu w powoływaniu i odwoływaniu członków Rady Nadzorczej i Zarządu w ten sposób, że dwóm akcjom odpowiada jeden głos.-----------------------------------------------------------------------------
 2. Akcjonariuszowi, mającemu co najmniej trzy czwarte ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, ogranicza się jego prawo głosu nad uchwałami w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego, ogranicza prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz umorzenia akcji w ten sposób, że trzem akcjom odpowiada jeden głos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§  10. [Akcjonariusze / Umarzanie akcji]

 

1. Akcjonariuszami Spółki mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. których przedmiotem przedsiębiorstwa jest działalność w zakresie gospodarowania odpadami oraz zarządzania czy organizowania odzysku i recyklingu odpadów, --------------------------
 2. na których ciąży obowiązek naliczania i rozliczania opłaty produktowej lub/i depozytowej,   
 3. których działalność w zakresie działalności jest zbieżna z działalnością Spółki.-------

2. Akcjonariuszami Spółki mogą być także inne osoby prawne i fizyczne.--------------------------

3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Tryb i przesłanki umorzenia dobrowolnego określać będzie uchwała Walnego Zgromadzenia z zachowaniem następujących zasad: umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego, na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, przy kworum co najmniej ½ (jedna druga) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, podstawą ustalenia wynagrodzenia za umarzane akcje będzie sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje nastąpi najpóźniej w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od rejestracji obniżenia kapitału zakładowego.     

4. Zgoda Akcjonariusza na umorzenie nie jest wymagana (umorzenie przymusowe), jeżeli w stosunku do jego majątku wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadającej na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy z zachowaniem następujących zasad. Umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego, na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, przy kworum co najmniej ½ (jedna druga) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, postawą ustalenia wynagrodzenia za umarzane akcje będzie sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje nastąpi najpóźniej w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od rejestracji obniżenia kapitału zakładowego.

5. Spółka nie będzie wykonywać zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaty dywidendy, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art.32810 Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------

 

§ 11 [Zbycie akcji]

 1.  Zbycie akcji odbywa się za zezwoleniem Rady Nadzorczej Spółki w pakietach o wartości nominalnej nie mniejszej niż 143.000,00 (stu czterdziestu trzech tysięcy) złotych z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej.          
 2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na pisemny wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu ze wskazaniem osoby nabywcy w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania wniosku przez Zarząd Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który to wniosek zarząd zobowiązany jest przekazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.--------------------------------------------
 3. W razie braku zgody na zbycie akcji nabywcy podanemu we wniosku akcje podlegają zbyciu dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji w kapitale spółki. Jeżeli akcjonariusz nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, prawo to przysługuje pozostałym akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale spółki. Termin skorzystania z prawa pierwszeństwa wynosi 1 miesiąc od dnia otrzymania listem poleconym przesłanym przez Zarząd na adres każdego akcjonariusza oferty zakupu akcji. Nabycie w trybie opisanym w ust. 3 następuje po cenie równej wartości nominalnej akcji.---------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku nie skorzystania przez Akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa Rada Nadzorcza może wg własnego uznania bądź wskazać nabywcę akcji bądź wskazać na dokonanie procedury nabycia akcji przez spółkę w celu umorzenia.------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

IV. Organy Spółki

 

§  12. [Organy Spółki]

Organami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------------------

-WALNE ZGROMADZENIE,---------------------------------------------------------------------------------

-RADA NADZORCZA,-----------------------------------------------------------------------------------------

-ZARZĄD.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A. WALNE ZGROMADZENIE

 

§  13. [Zwołanie Walnego Zgromadzenia]

 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.------------------------------------
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w 6 miesięcy po upływnie każdego roku obrotowego.--------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------
 4. Walne Zgromadzenie zwołuje się a) przy pomocy ogłoszenia, które powinno być dokonane co najmniej trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia b) lub za pomocą listów poleconych lub poczty kurierskiej, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie winno być wysłane.--------------------------------------
 5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w siedzibie (w miejscu zamieszkania) akcjonariusza posiadającego co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym, z zastrzeżeniem, iż Walne Zgromadzenie może się odbyć wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.---------
 6. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na piśmie.---------------------------------------------
 7. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte jedynie wtedy, gdy na Zgromadzeniu, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.--

 

§  14. [Wykonywanie Prawo głosu. / Przewodnictwo]

 1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście, przez przedstawiciela lub przez pełnomocnika.--------------------------------------------------------------
 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------
 3. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.    
 4. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność wiceprzewodniczący, który przewodniczący do czasy wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.                                                                                                                                               
 5. Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący wybrany przez to Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.----------------------------------------

 

§  15.[Kworum / Podejmowanie uchwał]

 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Statut lud kodeks spółek Handlowych nie stanowi inaczej.-----------------------------------------------------
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------------

 

§  16.[Kompetencje]

1.  Obok innych spraw przewidzianych w ustawie i Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,-------------------------------------------------------------

b) podjęcie uchwały co do podziału zysku pokryciu strat oraz przeznaczeniu zysku na utworzone przez Spółkę fundusze,-----------------------------------------------------------------------------------------

c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,     

d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----------------------------------------

e) zmiana statutu spółki,-------------------------------------------------------------------------------

f) udzielenie zezwoleń na uczestniczenie w innych spółkach oraz łączenie spółek i podział spółki,        

g) rozwiązanie i likwidacja spółki, ------------------------------------------------------------------

h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------

i) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -------------------------------------

j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,------------------------------------------------------------

k) połączenie Spółki, podział i przekształcenie Spółki,-----------------------------------------

l) emisja obligacji.---------------------------------------------------------------------------------------

2. Przy podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie podejmuje także uchwały w sprawie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 a) podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,---------------------------------------

 b) upoważnienia Zarządu spółki do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy).    

 

B. RADA NADZORCZA

 

§  17. [Skład, okres kadencji, sposób powoływania i odwoływania]

 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się co najmniej z 3 /trzech/ członków.----------------------
 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, iż jest osobistym uprawnieniem Akcjonariusza założyciela - w myśl § 8 p.1 niniejszego Statutu - delegowanie do składu Rady Nadzorczej jednego jej członka, przy czym uprawnienie to związane jest z posiadaniem co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym.--------------------------------------------------
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz podejmować uchwały za pośrednictwem telefonu konferencyjnego lub podobnego urządzenia telekomunikacyjnego umożliwiającego wszystkim osobom uczestniczącym w posiedzeniu wzajemne i równoczesne porozumiewanie się. Takie uczestnictwo uważane jest za osobiste.-------------------------
 4.  Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 /trzy/ lata, na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat wygasa także z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie bez ograniczeń, z zastrzeżeniem § 8 p.2 Statutu.     
 5. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jego kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez akcjonariuszy założycieli w myśl ust.2 § 17 niniejszego Statutu.-----------------------------

 

§  18. [Posiedzenie]

 1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------
 2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.--------
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane co najmniej trzy razy w roku obrotowym, a w miarę potrzeby częściej.----------------------------------------------------------
 4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 /czternaście/ dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu Rady.    
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.----------------------------------

 

§  19. [Podejmowanie uchwał]

 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.-------------------------------------
 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady.-----------------------------
 3. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą poza posiedzeniem Rady w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, fax). -------------------------------------------------------------------------------------
 4. Dopuszcza się, by głosowanie nad sprawami zawartymi w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej odbywano drogą listową, pocztą elektroniczną, faxem lub innymi metodami komunikowania się na odległość. Uchwała będzie mieć moc prawną, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały.----------------------------------------------------------
 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego(cych) Rady Nadzorczej, powoływania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.--------------------------------------
 6. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.-------------------------------------------
 7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Radę Nadzorczą.-------------------

 

§  20. [Kompetencje]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.---------------------------------

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:---------------------------------------------------------------

a) zatwierdzenie opracowanego i przedstawionego przez Zarząd planu rozwoju Spółki,------

b) zatwierdzenie opracowanego i przedstawionego przez Zarząd rocznego i okresowego planu dochodów i wydatków Spółki,-----------------------------------------------------------------------------------------

c) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,      

d) udzielanie każdorazowo Zarządowi Spółki zgody na przekroczenie, uprzednio zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą rocznych lub okresowych planów finansowych o 10%,----------------------------

e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych Zarządu oraz wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,   

f) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki,-----------------------

g) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,           

h) uchwalanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Zatrudnienia i Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,------------

i) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,------------------------------------------------------------

j) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----------------------------------------------------------------------------------------------

k) zgoda na ustanowienie prokury wnioskowanej przez Zarząd Spółki,---------------------------

l) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, lub całego Zarządu,-

m) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,           

n) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,--------------------------------------------

o) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd do świadczenia o wartości powyżej 100,000,00 zł (sto tysięcy złotych),------------------------------------------

p) udzielenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, wyłączając tą zgodę z kompetencji Walnego Zgromadzenia, --------------

q) udzielenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości kapitału docelowego w ramach upoważnienia Zarządu o którym mowa w § 22 ust.3 poniżej.-----------------------------------

 

C. ZARZĄD SPÓŁKI

 

§  21. [Skład, powoływanie, podejmowanie uchwał]

 1. Zarząd składa się z członków w liczbie od 1-5 (jednej do pięciu) osób. Kadencja zarządu trwa 3 /trzy/ lata.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż pierwszy Zarząd powołują Akcjonariusze założyciele.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały określa formę i warunki zatrudnienia członków Zarządu. W umowach, jak również w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wszelkie umowy między Spółką, a członkami Zarządu w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Jej przewodniczący na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------
 5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.       
 6. Mandat członka Zarządu wygasa także z dniem odwołania przez Radę  Nadzorczą lub śmierć członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wybranego w trakcie trwania kadencji Zarządu w wyborach uzupełniających z przyczyn określonych w zdaniu powyżej, wygasa z dniem zakończenia kadencji tego Zarządu.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§  22. [Kompetencje]

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----------------------------------
 2. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany

Informacja o wezwaniu do złożenia akcji w spółce

INFORMACJA

O WEZWANIU

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ

 

 

Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań   Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000243752  (dalej zwaną Spółką), w dniu 30  września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym  postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa,   w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.

                                                                                                 Za Spółkę

Prezes Zarządu

Elżbieta Skrzypek

Drugie wezwanie do złożenia akcji w spółce

INFORMACJA

O WEZWANIU

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ

 

Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań   Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000243752  (dalej zwaną Spółką), w dniu 30  września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym  postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa,   w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.

                                                                                                 Za Spółkę

Prezes Zarządu

Elżbieta Skrzypek

Trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce

INFORMACJA

O WEZWANIU

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ

 

Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań   Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000243752  (dalej zwaną Spółką), w dniu 30  września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym  postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa, w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.

Za Spółkę

                        Prezes Zarządu

                           Elżbieta Skrzypek

Czwarte wezwanie do złożenia akcji w spółce

INFORMACJA

O WEZWANIU

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ

 

 

Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań   Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000243752  (dalej zwaną Spółką), w dniu 30  września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym  postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa,   w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.

                                                                                                 Za Spółkę

Prezes Zarządu

Elżbieta Skrzypek